Политики

Общи правила

1. BNI допуска членството само на един представител от специализирана бизнес област във всяко отделно BNI дружество.

2. Членовете трябва да представляват основната си професия или бизнес област, а не дейност с временен/непостоянен характер.

3. Членовете трябва да идват навреме и да остават до край на седмичните срещи на BNI дружеството.

4. Всеки член може да членува само в едно BNI дружество. Членовете нямат право да членуват в други организации, които допускат само един представител от бизнес област и които имат за основна цел размяна на бизнес препоръки между членовете.

5. Всеки член, който е възпрепятстван да присъства на седмична среща на BNI дружеството, има право да изпрати заместник. Заместникът не може да е член на същото BNI дружество. Заместването не се счита за отсъствие. Всеки член има право на 3 отсъствия за последните 6 месеца.

6. От членовете се очаква да предоставят качествени бизнес препоръки и да канят посетители на срещите на BNI дружеството.

7. Посетителите имат право на две посещения на срещи на BNI.

8. Единствено членове, които са преминали през обучението "Програма за успех на бизнес лидерите", както и BNI Директорите и Помощник Директорите, имат право да презентират Разширено представяне по време на седмична BNI среща.

9. Продължителни отсъствия се допускат само по значими причини (продължително боледуване, операция, приемане за лечение и др.) и по преценка на Комисията по лидерство.

10. Членове, които желаят да променят своята специализирана бизнес област в дружеството, следва да подадат ново Заявление за членство за одобрение.

11. Всички списъци с BNI членове и Директори се предоставят единствено с цел даване на бизнес препоръки. Предложения за покупка (директна продажба по ел. поща, чрез директен маркетинг или с други средства) към членовете и Директорите се извършва само с тяхното предварително съгласие.

Общи търговски условия (последна актуализация: 12 октомври 2020 г.)

Административни правила

1. Членовете заплащат първоначална и годишна такса. Годишната такса се заплаща за срок от една или две години. Вицепрезидентът по растежа на BNI дружеството може да предостави информация за размера на таксите.

2. BNI може да създава дружества във всеки град или община, в които има заинтересовани лица да развиват своя бизнес чрез маркетинговата програма на организацията. BNI си запазва правото да открива повече от едно дружество във всяка община или град, където имат нужда от услугите на BNI.

3. Годишната такса е дължима 30 дни преди началото на периода за който се отнася. Членовете, които не са заплатили годишна такса преди първата среща за месеца, в който настъпва падежът, подлежат на такса просрочие. При просрочие по-дълго от 15 дни, неизправният член подлежи на изключване от BNI.

4. Заплатени такси не се възстановяват. При желание, изрядните членове могат да получат кредитно известие за оставащия срок на договора (членството). Кредитното известие е валидно за срок от 2 години от датата на издаване.

5. Таксите не могат да бъдат прехвърляни между членове, освен ако не представляват една и съща компания.

6. BNI е маркетингова услуга, предоставяна от  BNI Global, LLC. BNI или франчайзополучателите на организацията запазват правото си да прекратяват участието на членове в програмата.

7. Всеки член, който желае да прехвърли членството си от настоящото му BNI дружество към друго, следва да подаде Заявление за членство до Комисията по лидерство на BNI дружеството, към което желае да прехвърли своето членство. Ако оставащият кредит на членство е по-малък от 6 месеца, следва да бъде заплатена съответната такса подновяване на членство. Ако кредитът е за повече от 6 месеца, не е необходимо заплащането на допълнителни такси.След приемане в новото дружество, оставащият кредит от членство в предишното дружество ще бъде добавен към срока на членството в новото дружество.

Етичен кодекс

1. Ще предоставям качествени продукти или услуги на обявената от мен цена.

2. Ще бъда честен с членовете на BNI и с клиенти по тяхна препоръка.

3. Ще изграждам добро име и доверие сред членовете и препоръчаните ми от тях клиенти.

4. Ще предприема всички необходимите действия след получаване на препоръка.

5. Ще бъда позитивен и отзивчив.

6. Ще се придържам към най-високите етични стандарти на моята професия.*
 

*Професионалните стандарти описани в официални правила за поведение имат приоритет.

General Policies

1. Only one person from each BNI classification can join a chapter of BNI. Each Member can only hold one BNI classification in a BNI Chapter.

2. BNI Members must represent their primary professional focus.

3. BNI Members must arrive on time and stay for the entire published meeting time.

4. An individual can only be a Member of one BNI Chapter. A Member cannot be in any other program that holds Members accountable to pass referrals.

5. A BNI Member is allowed three absences within a continuous six-month period. If a Member cannot attend, they may send a substitute; this will not count as an absence.

6. Members are expected to be engaged in the BNI Chapter by bringing qualified referrals and/or visitors.

7. Visitors may attend BNI Chapter meetings up to two times.

8. Only BNI Members who have completed the Member Success Program, and BNI Directors/Director Consultants can do Feature Presentations during the BNI Meetings.

9. Leaves of absence are possible for certain extenuating circumstances (e.g., extended medical issue that prevents member from working) at the discretion of the Membership Committee.

10. Members who wish to change their BNI classification must submit a new membership application for approval.

11. All BNI membership lists are for the purpose of giving referrals only. Before sending any marketing or business solicitation communications to BNI Members outside your chapter or Director/ Director Consultants, the recipient must give their consent. Consent must be freely given, specific, informed and unambiguous.

Administrative Policies

1. Тhere is an initial application fee. Participation fees are paid annually or biennially. Contact the local Secretary/Treasurer for amounts and payment instructions.

2. BNI may establish Chapters in every city or community with people interested in developing a referral-based business. In addition, BNI reserves the right to open more than one Chapter per community or city where demand of BNI’s services are requested.

3. Membership fees are payable 30 days prior to the due date. Members not paid by the first day of the month they are due, are considered late and will be assessed a late charge. If fees are not paid within 15 days, the Member will be officially dropped by BNI.

4. Fees are non-refundable. A Certificate of Credit will be given, upon request, to Members in good standing for the unused portion of their time. This certificate of credit will be valid for a duration of 2 years from the issue date.

5. Fees cannot be transferred from one person to another unless the fees are from the same company.

6. BNI is a marketing service provided by BNI Global, LLC. BNI or any of its franchisees reserve the right to discontinue a Member’s participation in this program.

7. A Member requesting a transfer from their current Chapter to a new Chapter will be required to submit a completed new Member application to the Membership Committee of the new Chapter. In addition, if the Member has less than 6 months of paid membership credit, they must submit a renewal payment. Or, if the Member has more than 6 months of paid membership credit, no additional investment is required. Upon acceptance into the new Chapter, the credit from their previous Chapter will be added to their membership in the new Chapter as well as the renewal time, if applicable.

Code of Ethics

1. I will provide the quality of services at the prices that I have quoted.

2. I will be truthful with the Members and their referrals.

3. I will build goodwill and trust among Members and their referrals.

4. I will take responsibillity for following up on the referrals I receive.

5. I will display a positive and supportive attitude.

6. I will live up to the ethical standards of my profession.*

*Professional standards outlined in a formal code of conduct for any profession supersede the above standards.

The Latest From BNI

    Ajax loader image
Newsletter

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате безценни съвети за успешни срещи, презентации пред публика и развитие на бизнеса.

Please enter your email address