Общи търговски условия

BNI е международна фирма за маркетингови услуги на BNIEnterprises Inc., 545 College Commerce Way, Upland, CA 91786-4377, USA. Лицензополучател за територията на Република България е „Международна бизнес мрежа“ ООД. BNI предлага маркетингова програма, която се основава на бизнес препоръки. Срещите на BNI Дружеството, Правилата за членство и Етичният кодекс на BNI са съществена и неразделна част от маркетинговата програма на BNI. Философията на BNI е “Givers Gain® ” (печелиш повече, когато помагаш на другите да печелят). Професионалистите, които членуват в BNI Дружество поемат задължение  взаимно да се подпомагат чрез бизнес препоръки. Предмет на дейността  е организиране и провеждане на срещи на професионалистите в отделните Дружества, както и посочената по-горе маркетингова програма на BNI. Членството в BNI Дружество не гарантира успех. Принадлежността към BNI и членството в BNI Дружество се ръководят от настоящите Общи търговски условия, етичния кодекс на BNI, както и от други установени писмено от BNI правила и указания, които се предоставят на всеки член. С подаването на молба за членство всеки член приема като безусловни и задължителни следващите разпоредби.

1. Вид на договора. Настоящият договор е договор за предоставяне на услуги при общи условия.

2. Изключителност на специализираната професионална област. Само един представител от всяка специализирана професионална област може да членува във всяко отделно BNI Дружество. Всеки член може да представлява само една специализирана област в BNI Дружество.

3.Специализрана професионална област, основна и допълнителна дейност. Всеки предприемач като член на BNI Дружество може да заема само специализирана професионална област съгласно основната си дейност. Само по изключение се допуска заемането на специализирана професионална област според допълнителната сфера на дейност на предприемача. Изключенията се одобряват от съответния BNI Директор.

4. Членство на физически и юридически лица. Физическите лица могат да членуват само в едно BNI Дружество във всеки един момент. Юридическите лица, както и компаниите и организациите, не могат да членуват в BNI Дружество, а посочват съответно физическо лице, техен представител, което осъществява членството. Юридически лица могат да членуват в повече от едно BNI Дружество, като бъдат представлявани от различни физически лица. Юридическите лица имат право да променят физическите лица, които ги представляват, като всяка промяна трябва да бъде одобрена от Комисията по членството на съответното дружество. Лицето, което като представител на дадено юридическо лице, подава молба за членство, е отговорно пред BNI за изпълнението и/или за обезщетението, ако юридическото лице откаже да одобри договора.

5. Подаване на молба за членство. С подаването на молба за членство в BNI Дружество професионалистът заявява обвързващо, че желае да ползва маркетинговата програма на BNI.

6. Проверка на кандидатите. Отговорният BNI директор и/ или Комисията по членството на BNI Дружеството проверяват добронамерено всеки кандидат. Приемане на кандидата: Договорът между кандидата и BNI влиза в сила при наличие на следните обстоятелства: потвърждение от BNI на постъпването на плащане и одобрение от Комисията по членство. Отхвърляне на кандидата: В случай на неодобрение, BNI насочва кандидата към друго Дружество или включва кандидата в списъка на чакащите. В посочения случай кандидата е свободен да декларира дали и колко дълго желае да поддържа молбата си за членство. Право на одобрение и подпис от името на BNI имат съответния Национален директор, Изпълнителен директор, Регионален директор, Директор-консултант, Вицепрезидент, членовете на Комисията по членството.

7. Плащане. При подаване на молба за членство се заплаща еднократна такса за прием и годишна такса за участие в маркетинговата програма на BNI. Юридическите лица плащат отделно за всяко посочено от тях физическо лице. Таксите се заплащат чрез банков превод. Годишната такса по договори за първоначално членство е дължима на датата на подаване на молбата за членство. Разходи за превода са за сметка на кандидатите за членство в BNI Дружество.

8. Срок на договора. При сключване на  договора след събитието за учредяване, срокът на договора е 12 или 24 месеца. При сключване на договора преди събитието за учредяване, неговият срок е 12 или 24 месеца след събитието за учредяване, като се удължава с месеците между сключването му и събитието за учредяване. За молби за членство постъпили между 1 и 15 число на месеца срокът на договора започва на тече от началото на текущия месец. За молби за членство постъпили след 16 число на месеца срокът на договора започва от първо число на следващия месец. Валидна е датата на молбата, а не датата на постъпване на плащането.

9. Продължаване на договор. Три месеца преди изтичането на срока на действащия договор всеки член трябва да декларира дали желае да продължи своето членство и да подаде молба до Комисията по членството.  При положително становище на Комисията за продължаване на членството се заплаща приложимата към началото на следващия период годишна такса. Плащането следва да се извърши не по-късно от 30 дни преди изтичането на действащия договор. При непостъпване на плащане в посочения срок членството се прекратява без необходимост от предизвестие.

10. Такса за просрочено плащане. При непостъпване на плащането преди първата среща на Дружеството в срока на договора за продължаване на членството, дължи се такса за закъснение в размер на 40 лв. без ДДС. Всеки член автоматично се блокира в BNI Connect  при неплащане на годишната такса  четири седмици от първата среща в срока на договора за продължаване на членството. Въпреки блокирането, договорът остава в сила, като таксите  за участие в маркетинговата програма на BNI са дължими. В случай на непредприемане на допълнителни действия направените в молбата за членство задължения остават в сила, както и  приетите с  нея ОТУ и правилата на BNI.

11.Задължения на BNI. BNI се задължава да организира и осъществява маркетинговата програма на BNI, както и срещи на членовете в отделните BNI Дружества.

12.Задължения на членовете. Плащане на приложимите обявени такси. Активно сътрудничество при изграждане и развитието на BNI Дружеството. Лично, или чрез представител присъствие на срещите на Дружеството. Поемане на ръководни функции в Дружеството като Президент или вицепрезидент  на дружеството, Секретар, Координатор  посетители, Комисия по членство и други съгласно правилата на BNI. Спазване на правилата и указанията на BNI и на етичния кодекс на BNI. Заплащане на определената такса за покриване на разходите за провеждане на срещите на Дружеството и задължителните обучения. Активно препоръчване на останалите членове на Дружеството с оглед подпомагане на развитието на техния бизнес. Участие в задължителните обучения, които са част от маркетинговата програма на BNI съгласно установените правила и срокове. Програмата за успех за бизнес лидерите на BNI следва да се премине не по-късно от 60 дни от началото на членството. Непреминаването през Програма за успех на бизнес лидерите до 60 дни от началото на членството може да бъде основание за прекратяване на членството. Дейността на всеки член на BNI Дружество се отразява и обобщава в рамките на PALMS-доклада на BNI Connect.

13. Отчет за приноса на членовете. Националният офис на BNI изготвя отчет за приноса на всеки от членовете на месечна база. Отчетът (Светофар на успеха) се изготвя на база 6-месечен Summary PALMS Report за всяко отделно дружество и показват индивидуалното представяне на всеки от членовете му. Членовете на дружеството попадат в 4 зони според представянето си: зелена, жълта, червена и сива. Членството на лица от сивата зона не подлежи на подновяване. BNI или Комисията по членството имат право да вземат решение за изключване на лица, чиито индивидуални резултати ги поставят в сива зона на Светофара на успеха за период от 3 последователни месеца.

14. Ограничение за членство. Членовете на BNI Дружество не могат едновременно да членуват в друга организация, която допуска само един представител от всяка специализирана професионална област и чиято основна цел е предоставянето на бизнес препоръки, тъй като подобно успоредно членство поставя под въпрос неговата ангажираност с останалите членове. Комисията по членството имат неограничени пълномощия за вземане на решения при установяване на нарушения на по-горе посоченото ограничение.

15. Конфликт на професионалната принадлежност. Ако професионалната принадлежност на даден посетител е в конфликт с професионалната принадлежност на член на Дружеството, то  е отговорност на члена е да информира Комисията по членството, преди посетителят да бъде приет за член.

16. Приключване на договора. Договорът е за определен срок от 12 или 24 месеца. Договорът приключва след изтичане на срока, без да е необходимо предизвестие за това. Предсрочно прекратяване не се допуска, освен в изрично посочените в настоящите условия случаи. BNI или нейните франчайзополучатели си запазват правото да прекратяват членството в програмата.

17. Връщане на вноски. BNI не възстановява платени такси, включително и в случаите, когато  очакванията към членството  не са се изпълнили, или срещите не се провеждат с предвидената честотата и/или брой участниците в тях,  или членът не е могъл да участва в срещите (независимо по какви причини), или договорът е прекратен от BNI или от членовете на Дружеството, които имат право да го прекратят.

18. Задължение за присъствие. Присъствието на срещите на Дружеството е решаващо за успешното членство. При четири отсъствия от срещи за период от шест месеца, въпреки възможността за изпращане на заместник, BNI или Комисията по членството имат право да вземат решение за изключване и обявяване на съответната професионална област за свободна. Двете страни се съгласяват, че четирикратното отсъствие без изпращане на заместник дава право на BNI за прекратяване на членството. Членовете се освобождават от присъствие на срещите на Дружеството само  по значими причини, като продължително боледуване, операция, приемане за лечение и т.н. или при изпълнение на законови граждански задължения. Членовете може да не присъстват на срещите на Дружеството по посочените причини за период до осем седмици без основания за прекратяване на членството, ако предварително са информирали дружеството и са определили заместник.

19. Промяна на специализираната област и на местоживеенето. В случай, че даден член променя своята специализирана област или местоживеене, трябва да подаде нова молба за членство за период от най-малко 12 месеца и да получи одобрение от Комисията по членство за промяната.

20. Промяна на дружеството. BNI бизнес лидери могат да кандидатстват за членство в друго дружество най-рано 6 месеца след изтичане на членството им в дружеството, в което първоначално са членували.

21. Кредит за оставащ срок на договора. Ако даден член променя своето местожителство или специализирана област, той получава кредитно известие за съответната част от годишната такса, пропорционална на оставащия срок на договора, ако този срок е по-голям от един месец. Кредитно известие може да бъде използвано за заплащане на такси към което и да е BNI Дружество, в която и да е точка на света. Към кредитното известие са приложими законовите срокове за давност.

22. Използване на кредит за оставащ срок на договора. Притежателят на кредитно известие за оставащ срок на договора подава молба за членство за период от най-малко 12 месеца. Кандидатът преминава проверка съгласно член 6. Ако кредитът е за повече от шест месеца, то кандидатурата може да се ограничи и за този срок. Членът отново трябва да посети обучението „Успех за членовете на BNI”.

23. Оплаквания. Ако за даден член постъпят оплаквания от членовете на BNI Дружество, в което участва, то те се разглеждат от Комисията по членството, която извършва проверка в рамките на своите възможности и предприема подходящи действия. Оплакванията се отправят писмено. Компетентния BNI директор има неотменимо право да прекрати членството, без да е необходимо да посочва причини.

24. Правомощие за решения. Компетентният BNI Директор е оправомощен да взема решения вместо Комисията по членството или да променя решения на Комисията.

25. Брой дружества. BNI може да създава във всяко населено място, община или област едно или повече Дружества, по своя преценка.

26. Използване на данни. Всеки, който подава молба за членство, се съгласява, че данните, които са оповестени в молбата или в процеса на принадлежността му към BNI, към BNI Дружество или към BNI дирекция ще се обработват, използват и поддържат от BNI само за вътрешни нужди. Данните са достъпни за членовете на BNI. BNI гарантира, че без изричното съгласие на даден член няма да предоставя данни на трети лица. С настоящето членът изрично се съгласява неговите данни да бъдат въведени за целта на изпълнението на дейността, която е предмет на договора, в базата данни на интернет платформата www. bniconnectglobal.com. Членът е информиран, че интернет платформата се използва и управлява от BNI-Enterprises Inc., 545 College Commerce Way, Upland, CA 91786-4377, USA и че администрирането и ползването на данните се определят единствено от заложените в тази интернет страница разпоредби за защита на данните. BNI не носи допълнителна отговорност.

27. Реклама. Достъпните на членовете данни на другите членове служат за предоставяне на бизнес препоръки. Никой член няма право да използва без изричното позволение данните на останалите членове за рекламни цели (напр. изпращане на реклами, новини по електронна поща и т.н.) или да предава списъци на членовете в отпечатан или електронен вид на посетители или на трети лица. Предаването на данни за членовете в рамките на предоставянето на бизнес препоръка не попада в тази разпоредба.

28. Професионална отговорност. BNI не носи отговорност за своите членове. Членовете не са нито изпълнители, нито служители на BNI.

29. Изменение на ОТУ. BNI си запазва правото да променя Общите търговски условия, BNI правилата и указанията. Изменението е задължително, след като бъде оповестено на членовете в подходяща форма.

30. Допълнителна клауза. Ако отделни разпоредби на ОТУ са или станат недействителни, страните по договора се задължават да заменят недействителните разпоредби с разпоредби, които са най-близки до смисъла и целта и до икономическата насоченост на недействителната разпоредба.

Последна актуализация: 6 октомври 2021 г.

The Latest From BNI

    Ajax loader image
Newsletter

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате безценни съвети за успешни срещи, презентации пред публика и развитие на бизнеса.

Please enter your email address