Общи търговски условия

BNI е международна компания за маркетингови услуги, чийто  лицензополучател за територията на Република България е „Международна бизнес мрежа“ ООД. BNI предлага маркетингова програма, която се основава на бизнес препоръки. Срещите на BNI дружеството, Правилата за членство и Етичният кодекс на BNI са съществена и неразделна част от маркетинговата програма на BNI. Философията на BNI е “Givers Gain® ” (печелиш повече, когато помагаш на другите да печелят). Бизнес собствениците и хората от бизнеса, които членуват в BNI дружество поемат задължение  взаимно да се подпомагат чрез бизнес препоръки. Предмет на дейността  е подкрепа за организиране и провеждане на срещи на отделните BNI  дружества, както и посочената по-горе маркетингова програма на BNI. Членството в BNI дружество не гарантира успех. Принадлежността към BNI и членството в BNI дружество се ръководят от настоящите Общи търговски условия, етичния кодекс на BNI, както и от други установени писмено от BNI правила и указания, които се предоставят на всеки член. С подаването на заявление за членство всеки член приема като безусловни и задължителни следващите разпоредби.

1. Вид на договора. Настоящият договор е договор за предоставяне на услуги при общи условия.

2. Изключителност на специализираната бизнес област. Само един представител от всяка специализирана бизнес област може да членува във всяко отделно BNI дружество. Всеки член може да представлява само една специализирана област в едно BNI дружество. Специализираните бизнес области се определят от BNI и лицензополучателя за Република България.

3. Специализирана бизнес област, основна и допълнителна дейност. Всеки член на BNI дружество може да заема само специализирана бизнес област съгласно основната си дейност. Само по изключение се допуска заемането на специализирана бизнес област според допълнителната сфера на дейност на компанията. Изключенията се одобряват от съответния BNI Директор.

4. Членство на физически и юридически лица. Физическите лица могат да членуват само в едно BNI дружество във всеки един момент. Юридическите лица, както и компаниите и организациите, не могат да членуват в BNI дружество, а посочват съответно физическо лице, техен представител, което осъществява членството. Юридически лица могат да членуват в повече от едно BNI дружество, като бъдат представлявани от различни физически лица. Юридическите лица имат право да променят физическите лица, които ги представляват, като всяка промяна следва да бъде одобрена от Комисията по лидерство на съответното дружество. Лицето, което представлява дадено юридическо лице, подава молба за членство, е отговорно пред BNI за изпълнението и/или за обезщетението, ако юридическото лице откаже да одобри договора.

Юридическите лица имат право да променят физическите лица, които ги представляват, при наличието на най-малко 3 месеца оставащ срок на договора. За всяка промяна, новото физическо лице следва да подаде заявление за членство, което следва да бъде одобрено от Комисията по лидерство на съответното дружество. В случаите когато юридическото лице участва в две или повече BNI дружества и/или новият титуляр е представляващ компанията, смяната на титуляр не се таксува. В останалите случаи, новите титуляри заплащат 50% от валидната към момента встъпителна такса за членство в  BNI

5. Подаване на заявление  за членство. С подаването на заявление за членство в BNI дружество съответното физическо или юридическо лице  заявява обвързващо, че желае да ползва маркетинговата програма на BNI.

6. Проверка на кандидатите. Отговорният BNI директор и/ или Комисията по лидерство на BNI дружеството проверяват добронамерено всеки кандидат. Приемане на кандидата: Договорът между кандидата и BNI влиза в сила при наличие на следните обстоятелства: потвърждение от BNI на постъпването на дължимите такси и одобрение от Комисията по лидерство. Отхвърляне на кандидата: В случай на неодобрение, BNI насочва кандидата към друго дружество или включва кандидата в списъка на чакащите. В посочения случай кандидата е свободен да декларира дали и колко дълго желае да поддържа заявлението си за членство. Право на одобрение и подпис от името на BNI имат съответния Национален директор, Изпълнителен директор, Регионален директор, Директор-консултант, Вицепрезидент, членовете на Комисията по лидерство.

7. Плащане. При подаване на заявление за членство се заплаща встъпителна такса за прием и годишна такса за участие в маркетинговата програма на BNI. Юридическите лица плащат отделно за всяко посочено от тях физическо лице. Таксите се заплащат чрез банков превод. Годишната такса по договори за първоначално членство е дължима към датата на подаване на молбата за членство. Разходи за превода са за сметка на кандидатите за членство в BNI дружество.

7.1. Неправителствените организации, одобрени за включване в BNI дружество, дължат единствено встъпителна такса за прием през първата година от членството си без да заплащат годишна такса. При подновяване, всяка следваща година заплащат годишна такса в пълен размер.

8. Срок на договора за членство в BNI. При присъединяване към действащо BNI дружество срокът на договора е 12 или 24 месеца, които се отчитат веднага в зависимост от датата на сключване. При присъединяване към BNI дружество в процес на създаване  срокът на договорът е 12 или 24 месеца, които се отчитат след официалното откриване на дружеството в зависимост от датата на откриването. За  договори сключени между 1 и 15 число на месеца срокът на договора започва на тече от началото на текущия месец. За заявления за членство  постъпили след 16 число на месеца срокът на договора започва от първо число на следващия месец.

9. Продължаване на договор за членство в BNI. Не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока на действащия договор всеки член следва да декларира дали желае да продължи своето членство и да подаде молба до Комисията по лидерство.  При положително становище на Комисията за продължаване на членството се заплаща приложимата към началото на следващия период годишна такса. Плащането следва да се извърши не по-късно от 14 дни преди изтичането на действащия договор.

10. Такса за просрочено плащане. При непостъпване на плащането преди първата среща на дружеството в срока на договора за продължаване на членството, дължи се такса за закъснение. Всеки член автоматично се блокира в BNI Connect  при неплащане на годишната такса  четири седмици от първата среща в срока на договора за продължаване на членството. Въпреки блокирането, договорът остава в сила, като таксите  за участие в маркетинговата програма на BNI са дължими. В случай на непредприемане на допълнителни действия, направените в молбата за членство задължения остават в сила, както и  приетите с  нея ОТУ и правилата на BNI.

11. Задължения на BNI. BNI се задължава да организира и подкрепя осъществяването на маркетинговата програма на BNI, като обучава членовете и контролира спазването на дневния ред и стандартите за провеждане на седмичните срещи на BNI Дружества.

12. Задължения на членовете. Плащане на приложимите обявени такси. Активно сътрудничество при изграждане и развитието на BNI дружеството. Лично (или чрез заместник в допустимите случаи) присъствие на срещите на дружеството. Поемане на ръководни функции в дружеството като Президент или вицепрезидент  на дружеството, бизнес координатор , Комисия по лидерство и други съгласно правилата на BNI. Спазване на правилата и указанията на BNI и на етичния кодекс на BNI. Заплащане на определената такса за покриване на разходите за провеждане на срещите на дружеството и задължителните обучения. Активно препоръчване на останалите членове на дружеството с оглед подпомагане на развитието на техния бизнес. Участие в задължителните обучения, които са част от маркетинговата програма на BNI съгласно установените правила и срокове. Програмата за успех за бизнес лидерите на BNI следва да се премине не по-късно от 60 дни от началото на членството. Непреминаването през Програма за успех на бизнес лидерите до 60 дни от началото на членството може да бъде основание за прекратяване на членството. Дейността на всеки член на BNI дружество се отразява и обобщава в рамките на PALMS-доклада на BNI Connect.

13. Отчет за приноса на членовете (Светофар на успеха). Националният офис на BNI изготвя отчет за приноса на всеки от членовете на месечна база. Отчетът (Светофар на успеха) се изготвя на база месечен Summary PALMS Report за всяко отделно дружество и показва индивидуалното представяне на всеки от членовете му. Членовете на дружеството попадат в 4 зони според представянето си: зелена, жълта, червена и сива. Членството на лица от сивата зона не подлежи на подновяване. BNI или Комисията по лидерство имат право да вземат решение за изключване на лица, чиито индивидуални резултати ги поставят в сива зона на Светофара на успеха за период от 3 последователни месеца.

14. Ограничение за членство. Членовете на BNI дружество не могат едновременно да членуват в друга организация, която допуска само един представител от всяка специализирана бизнес  област и чиято основна цел е предоставянето на бизнес препоръки, тъй като подобно успоредно членство поставя под въпрос тяхната ангажираност с останалите членове. Комисията по лидерство има неограничени пълномощия за вземане на решения при установяване на нарушения на по-горе посоченото ограничение.

15. Конфликт на професионалната принадлежност. Ако бизнес областта на даден посетител е в конфликт с бизнес областта на член на дружеството, то  е отговорност на члена е да информира Комисията по лидерство, преди посетителят да бъде приет за член.

16. Приключване на договора. Договорът е за определен срок от 12 или 24 месеца. Договорът приключва след изтичане на срока, без да е необходимо предизвестие за това. Предсрочно прекратяване не се допуска, освен в изрично посочените в настоящите условия случаи. BNI или нейните франчайзополучатели си запазват правото да прекратяват членството в програмата.

17. Връщане на вноски. BNI не възстановява платени такси, включително и в случаите, когато  очакванията към членството  не са се изпълнили, или срещите не се провеждат с предвидената честотата и/или брой участниците в тях,  или членът не е могъл да участва в срещите (независимо по какви причини), или договорът е прекратен от BNI или от членовете на дружеството, които имат право да го прекратят.

18. Задължение за присъствие. Присъствието на срещите на дружеството е решаващо за успешното членство. При четири отсъствия от срещи за период от шест месеца, въпреки възможността за изпращане на заместник, BNI или Комисията по лидерство имат право да вземат решение за изключване и обявяване на съответната професионална област за свободна. Членовете присъстват лично на поне 75% от седмичните срещи на дружеството за всеки период на члество. Членовете могат да изпращат заместници за до 25% от срещите за всеки период на членство. Договорът за членство при повече от 25% замествания не се подновява. Двете страни се съгласяват, че четирикратното отсъствие без изпращане на заместник дава право на BNI за прекратяване на членството. Членовете се освобождават от присъствие на срещите на дружеството само  по значими причини, като продължително боледуване, операция, приемане за лечение и т.н. или при изпълнение на законови граждански задължения. Членовете може да не присъстват на срещите на дружеството по посочените причини за период до осем седмици без основания за прекратяване на членството, ако предварително са информирали отговорния за дружеството BNI dиректор и са определили заместник. Одобрени отсъствия по значими причини, за които е осигурен заместник, са в допълнение към допустимите 25% замествания във всички останали случаи. Неодобрени от BNI Директор отсъствия по медицински причини не са допустими. 

19. Промяна на специализираната област и на местоживеенето. В случай, че даден член променя своята специализирана област или местоживеене, следва да подаде нова заявление за членство за период от най-малко 12 месеца и да получи одобрение от Комисията по лидерство за промяната.

20. Промяна на дружеството. BNI бизнес лидери могат да кандидатстват за членство в друго дружество най-рано 6 месеца след изтичане на членството им в дружеството, в което първоначално са членували. Промяна на дружество е допустима при промяна на специализираната бизнес област (в случаите когато новата област е заета в досегашното дружество) и/или при преместване в друг град.

21. Кредит за оставащ срок на договора. Ако даден член променя своето местожителство или специализирана област, той получава кредитно известие за съответната част от годишната такса, пропорционална на оставащия срок на договора, ако този срок е по-голям от един месец. Кредитно известие може да бъде използвано за заплащане на такси към което и да е BNI дружество, в която и да е точка на света. Към кредитното известие са приложими законовите срокове за давност.

22. Използване на кредит за оставащ срок на договора. Притежателят на кредитно известие за оставащ срок на договора подава заявление за членство за период от най-малко 12 месеца. Кандидатът преминава проверка съгласно член 6. Ако кредитът е за повече от шест месеца, то кандидатурата може да се ограничи и за този срок. Членът отново следва да посети обучението „Програма за успех на бизнес лидерите на BNI”.

23. Оплаквания. Ако за даден член постъпят оплаквания от членовете на BNI дружество, в което участва, то те се разглеждат от Комисията по лидерство, която извършва проверка в рамките на своите възможности и предприема подходящи действия. Оплакванията се отправят писмено. Компетентния BNI директор има неотменимо право да прекрати членството, без да е необходимо да посочва причини.

24. Правомощие за решения. Компетентният BNI Директор е оправомощен да взема решения вместо Комисията по лидерство или да променя решения на Комисията.

25. Брой дружества. BNI може да създава във всяко населено място, община или област едно или повече Дружества, по своя преценка.

26. Използване на данни. Всеки, който подава молба за членство, се съгласява, че данните, които са оповестени в молбата или в процеса на принадлежността му към BNI, към BNI дружество или към BNI дирекция ще се обработват, използват и поддържат от BNI само за вътрешни нужди. Данните са достъпни за членовете на BNI. BNI гарантира, че без изричното съгласие на даден член няма да предоставя данни на трети лица. С настоящето членът изрично се съгласява неговите данни да бъдат въведени за целта на изпълнението на дейността, която е предмет на договора, в базата данни на интернет платформата www. bniconnectglobal.com. Членът е информиран, че интернет платформата се използва и управлява от BNI Global LLC и че администрирането и ползването на данните се определят единствено от заложените в тази интернет страница разпоредби за защита на данните. BNI не носи допълнителна отговорност.

27. Реклама. Достъпните на членовете данни на другите членове служат за предоставяне на бизнес препоръки. Никой член няма право да използва без изричното позволение данните на останалите членове за рекламни цели (напр. изпращане на реклами, новини по електронна поща и т.н.) или да предава списъци на членовете в отпечатан или електронен вид на посетители или на трети лица. Предаването на данни за членовете в рамките на предоставянето на бизнес препоръка не попада в тази разпоредба.

28. Професионална отговорност. BNI не носи отговорност за своите членове. Членовете не са нито изпълнители, нито служители на BNI.

29. Изменение на ОТУ. BNI си запазва правото да променя Общите търговски условия, BNI правилата и указанията. Изменението е задължително, след като бъде оповестено на членовете в подходяща форма.

30. Допълнителна клауза. Ако отделни разпоредби на ОТУ са или станат недействителни, страните по договора се задължават да заменят недействителните разпоредби с разпоредби, които са най-близки до смисъла и целта и до икономическата насоченост на недействителната разпоредба.

 

Последна актуализация: 1 юни 2023 г.

 

The Latest From BNI

    Ajax loader image
Newsletter

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате безценни съвети за успешни срещи, презентации пред публика и развитие на бизнеса.

Please enter your email address