Потърси член

За да намерите член на BNI, въведете възможно най-много информация и изберете "Търсене".
Забележка: Моля, имайте предвид, че търсенето се осъществява на англ. език

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате безценни съвети за успешни срещи, презентации пред публика и развитие на бизнеса.